TIETOA TOIMINTATERAPIASTA

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka pohjautuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Perustana toimintaterapialle ja kuntoutukselle on terapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä arjessa ja toiminnassa sekä osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Terapia voi toteutua vastaanottokäynteinä ja/tai asiakkaan arkiympäristössä, kuten kotona ja koulussa.

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia ja osallistumaan itselle merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä perheen, lähiympäristön sekä muiden ammattihenkilöiden kanssa. Ohjaus- ja neuvontatyö on osa terapiaa.

Nuorten tomintaterapiassa käytetyt toiminnat ovat nuorelle itselleen merkityksellisiä, sellaisia, jotka vahvistavat nuoren tunnetta itsestään toimijana. Tavoitteena on omien vahvuuksien löytäminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, mikä vahvistaa minäkuvaa, arjen taitoja sekä itsenäistymistä. Yhteistyö läheisten aikuisten kanssa kuuluu osaksi terapiaa.

Psykiatrinen toimintaterapia perustuu toimintamahdollisuuksien arviointiin, asiakkaan mielenkiinnonkohteisiin sekä voimavaralähtöisyyteen. Keskeistä on yhteistyöllisyys ja vuorovaikutuksellisuus sekä toiminnasta saatavat onnistumisen kokemukset.